ΠΟΔΗΛΑΤΟ”, Ιανουάριος 1991, Τεύχος 1

  1. |J,a Ιανουαρßου 199Ι τεýχοò 1 Δρχ. 150 t,/,oψ, {ß1 “‘ι tüq J brkeJ r1,orιo?- σfüΛ’* , – J4 C]– 7C Ι!αgνηýα- ,L ζ &Uue, οΧ η ιι,^ L -,c 2. BlI(EDΠoBIAL Ουσ, Ουα, Ουα,,. αυτÞ την σιγμÞ κρατüτε Ýνα μωρο σra ιßρ,α οοò. ηου ιεννÞθηηε,Jοßß με ιηý νÝο δεκαετßα, τη νÝα χρονιÜ, τιò νÝεò,,. ι6Ýεò, που üμωò Ýρχονται αΕü πολý παλιÜ, γýρω στον 19ο αιþνα τüτε που 6ημιουργÞθηκε το ποδÞλατο- κσι πÜνε πÝρα απü τον 21ο σαν μüνοò τρüποò ζωÞò που μπο, ρεß να επιβιþσει η ανθρωπüτητα και ο πλανÞτηò- ΑνΟρωποft.ντρßl.ßò λýσειò συμβαÝò με το πε- ρι$Üλλον. ¸να μωρü λοιπüν που γεννιÝται οτην παλιü ρυπα, σμÝνη, αΦ]νüδουλη, αυτοκινητüπληκτη ΕλλÜδα και που μüνο με ιη 6ιχιο οαι ουJπαρüσοοη και ογκü λιασμα μπορεß να εrηβιþοει, να μεγαλþσ€ι και να 6ημτουργÞοα την νÝα χαθαρÞ ΕλλÜ6α, ¸να περιοδικü που εßν,αι ανοικτü ο’ üλεò τιò σπü, ι]Ειò, εμπαρΙεò χαι θÝματα που μοναδικü qκοπü ßχουν νσ ηροωθτοοιν ιο ποδÞλοτο,σλ, μüνο σον Κüθι υηισ θò δινουυι ιη υολη υοι υε ιουζ |ι,fο γρÜφουò και τα στενÜ οικονομικü μαòrγια να ατικοι, νωνοýμε, να διαδß6ουμε το ποδηλστομÞνυμα την 1η τοο μÞω, ΚÜθε ουνδρομÞ σαò λοιπüν εßναι στοδε- κτÞ: ηθικÞ, υλιχÞ, γραπτÞ, ΦωτογραΦικÞ χ.λπ, Αυο ιο μωρü εßνοι και 6,ιü οαò, η εηιβιΦοη ιο, εßνοτ η επιβßωση üλων μαò,,. .ρü,το μ,.αηßυηοηò,.,ν νιων οικοΙ,ογικþý εποχþμlβ ο/Λο οαν σ_νοΛ,lοτßρο ινοΛ/οκΙΙΙ(ο Ιροηο ζυJη .’ κοι οχÝψηò, Φßλοι τοý !οδηλÜποý πλ, Αγ, τεþρνßοο 6 . ΚυψÝλη Τ,Κ, υ36Ι ΑΘ!ßνd τüλ. 82Ι2406 Οεσ/νßh Ε!Φαηοò 119 ýλ {031) 28Ο3ΙΕ 2Ο7352 ΣΥΝτΑΧττΚΗ ΕπΙτΡοπΗι Δου*ü ΑμdΠα Ιζεφüßαò ΒσγγÝßÞ9 .,€ÝaΕ-:- qΦ=:Ý#ΞΞ- ΔΙΑοΕΣΗ Ετ6fuο,ωλεßα: ΑΟηνα,Ενdß]οτι.χü ΒýλοßΦßεßο ζΚομμοßνο», Οε9ιαοχßÝουò 37. bλ 36026114 Οεο,ýπ/Ενοßßαm*ü ΒτθΙτπωfu ßο τπρüξη» Α9|,.νοποýλοΦ 24 ιπ}, {03ι) 2023{9, 0 ΙΔρrΙ 22 νΙιΔrιαfι οηg!κ σlιων αοτΜgιι σlÞ ζÜÞ ενΦ χαιστÞυτη, ΔßΦα Ýγι ; λÜ, γυτΙ οιπü ιbυ εßχε .δü fu’αΛÜ ιοΔw ταρΙü.ιΦ dλÝον το τÞεýυο. ΑwÜßι ιÞ ιιοιÞλοτο, αεΦ εινιι Νßπτýλ ßβ’9ο m, γυg σιÞ δσηεý του, ειιιιÞ εßfl ιολη þÞοα επειδÞ εß@ μΘ ιαλý δÝα να Ü;b; οτο πdιδý, τ Χρατοßγ.ννα ,, t οκι»ο ελτ δÞ Φ ιüν.ι ιlý .υιωατει η. ωλτ@ fu ακο,|Ινειdξ ιηι ι<υοριÞ Ý κΛι m ιÝ.απrΙýσεκ τbüιλÜτÞfu ΓΘλßÜ Ý9Oο|ον ετησßιß τρ 2 ε;ατο!ιýαλ ιιοÜrλστc Σε Μ ισwνΙd Üw fu .λ6;ι, τý npaΦfiov Ýχει ψγrλη Þrιηοh γιο 1ην dαιχιβ τοξ οlην σνΦL το ιθωλστΔ Φεαιhο ωò Ýνο ξετιþηνο υετο.ßrυü ιιrιD, Θd 15 χρüνα η νοα,ι,Þ του ιοι ßιΦριÞιβlü ιου fuΦßΦß τd ßαο ,α νια ilw Ýrου9 ΦιΕΦι fiΦ ιw,ηοýμ.γο, τηι dγορÜ του, Þ ιριιtμα tταν ÝντελΙξ ιφq.tπÜ, ΙΔι ΞιοΙιý|, ρ.τÜ το 1υ5 η ξγορÜ γÝμω οπü ηΦΙlλοιο υε Ýο.λουΦ, ιgυ dιrυθýγο- wον Φ üΦιη 6ιν !ßιαf ‘Ýιι, τüτÝ λüτοειξ πι ΝÝα eρÝνο, ,Ιd εξσριÞυιι4 νÝο γΦμ, μý, Ýα ,9ιß,]Þτο, ΣýÞο|Α το ýΦ μ«ιικ .flυÝρ.rοÞ, Φυ ιρχολοýιτο με τα ο.lορ ιοι τηγ α9αψýrÞ, οοιολÜΦrιογ 9ε ο τοινοýαο Φιιüμ.νο, Ιba4Κrο ra ητ ,dνιρη οιlrν ßýιιιýιtκþ w..ah, οη’!ilrι ησ Þ).η νιο üaιrrl,, mÞ,’ι. f9 Μ* ,L ωrÞbrο w ‘αrkiσ mΛιΙΣΕΕ 1οδηΝτον ιο ωο τελ.υftιd .ο ‘τΙdα.Jò ,.a .ra ,, !Þar’ Jra.-‘ οÞ.lrrξýlqΙ,,’Βα ο Ζο1 Κ1 ΣrrÞ ÜευαΝßτ ιÝρζ.ηηι στ” ποιÞl,ισ ιτξ .ΠÞü., Ιαι ‘φeιλÝιτα ηφüμοι4 τüαξ fu w ο üΦ .ηü,Βνο ιοüνα, σ τ:fΔλπEΕι ÝτσΦÝΙεò Ýχο!ν σιþιη.ι Φ Ýναν αιιωο |,ft τÞ 6ελτιθο1 Jοι .λουι» fuι ηοδηΜτιιι Λν«ιlτοý1.1α ξαwýργα σιtι]οτd ια Þ ιβνολýlε , ü|!νοlÞ ιΦτοτι- ιßο, ου,τaυοqÝqι με την τ.λÝυτd’ Ι}Φ στην ßεχνοιqßα, Οι κοτοοι.υοσιÝò ιlφ|ιÜ τΦ ελιιιßýν w Φwfuπß 1.rΦικr!9. fu, Χωριξ να ΦχνοýνΔτι η ΜιrΦ ιτκ qορüò fuV mÜιλÜιιrν üεν ιßιν οι.τΙΝq!ο τιΙßπ!ο( δftpΕrrc üÜαfirýτα,κ ζ.μrÝ νρξ, ιΙ εlχτυχb οòεLντοι στο üητο ΝrÞλο- το,φοýÜ,.. ξ,ιdrη αιÞΛÞ οßδ/ýγτοa G ποr}Ü πΝλÞÞισ ηξ οξγονÞò ζαιh, 3. π(lΔß{ΛΑ ßιΑτι . ΙΙΙ,*’$ 0ιηΑιΑ Φιη9ιι τοΙ ιΙυΗΛΑτογ: , Εμπρüò για τηγ πρωτεýòυσα τüυ ποδηλÜτου Σε μια περßοδο üπου üλο! τυφλωμÝνοι απü το üροιτα των Ολυμmοχþν ετοßμαΖαν τξ ορδÝò των επßχρυσων εθελοιτιιþν ρομπüτ τηò Coca , Cola, θρßσκω πολý θαπß κΦ εληýοφüρα ιην πρωτο, 8ουλßα τη§ εφημερßδαò “Ελ€υθεροτυπßα, να οργα, νþσετ επιστημονι<ü συνÝδριο με θÝμοπμ€ταφο, ρÜ ιηò διοιχη!τιηò πρωτεýουοαò μακρßιß απο την ΑαιΒÞ. προχωρþηαò Ýτοτ ιον προ6λημmισμü þοτε να υαÜρξει κüποτε ρτΖτκü αποι.Ýιτρωση. Σαν ηοδηηü!ηò òÝρω ττ οημßιßνε, η ßßλειψη χþρου. πüσο τον χρεια2üμααε ι.αß θÝ6οια Ýχοýμε ελπßδεò η νÝα ηρωιεýουσα νο σχεδιαστεß *ο, φτταττεß (οüμφωνα με !ο !οχýοιτο ποιπüσμτα πηÝον,ηρü- τυπα) απ’ την αρχý με δßκτυα τοδηλατüδρομων λεπο;ργþι,ταò σαν ηüλη του 2Ιου αιþνα l<αι σαν παρÜδειγμα ττα την Dσüλοιαη ^þρα, ba/.ua, ]i;i&W ,,,r;;? ,,,, τÝ]:’-Ι .λ,§ {‘!§ß&:, «ιηθοδηγÞτÝò» πÜρχαραν τα οχßματÜ του§ Ýξω ααü τα ιßÜγχελα χαι μαÞòαν μÝσα ιια γα «ρßξουν γραμμη». ld; -/η’ Ι {f”;;Ι’σ”./ ,dÝ.’ ß ιοΙ 4. ,Οποlαò Þ üποια μοò γρüψε] σωστÜ πλÞρεò üνομο ]<αι εθν]κüτη Ο Πρüεδροs τηs Δημüκρατßαs κερδßΖει μιο ηÞσια bμλεß πραs «Το Βýμα» Αιποß εßναι ο ,(ποΧOt βaS γ D ΚηLΙΠΧιτοβO,ΙμημßrτηφορÜοξ πιιrηφßστηρ Ι) σοωιò , ε,ταττξß.t δπ Ε ιm γΒ Ü]r{ #τ ι!ιßηα. l,Ιε μη üμOξ ,ΦπOμßα : üα εlιε iπirarj, ºΙταν τüσrι η αrαγο6ο’ιßα òα η Μßγ!ση m! ýασφÜJιε.π!Ü!τ ßòßßfi τΜÞ 0,βß!τοß, ιι,οτεmltτηολαü,üμμαδÞ θÝlηΦ γα σ αμφι/ßητÞα. Σι¸ÝπòΦε ωt6% @ψÞqflτOτ *τ8ßüτα. ΜÜγο οι υηι{Φγτηòη!ιΜß αòßÞÞπτq, ψÞφο mò. Ηδß.γαμητω εhαιοιπνιÝòαλÞOεεòmδωηρýσΦιÞμüα{ß{ιJΦý Üοw μασßγιΙßει το!ò οιßαοτνßrυοýò ια{Üγογτßξι ωιò εOγασ.ò, üσþò διδεqÞ]οÞ αταξO¸ßιι, τσßò ε.,ταüοßΕοιιò .ηò ߺμφΒ jτΦ α}Φþ α üμe χοιγΦψÜ,τΕ,6ΤÞμαπ ßηò.δαιÞò μαò. Ο Μφò τοι τηò tηòjß!αηÞ ýß5, ωQη% Ιφτw Φο ,α Ιφμαßýμο Φ! þτεμοß, ΕιΙε *ιμ.lο αΙιο ßα 9οßεΙwtφα τ!ò ,’ιγrφτηò γòαμ{ααßιò πι σιοΤòü ονüιπτßια σßη αΤι γηι”σμ, ]γαJηlοßμαυωβοιριýΦòΣιη|ιορ6ηßαlΜÞτOξαιlßεßρ οιΙοη μ ω δmßωμd ΜýÜOεοrιò w ). ΑγαφßρOη{ αα ,ρεμαßýρα τΦ ºΦß6§ò πι αα ιΕΤ.òß*ß ειΑÞμαßα ετÜπια d üßη ηγ αιθρο,üτηπ. ¼fuò αηι ιτß,ημη δßορφÞ τΦ αητ tßrßδα, ιο l9t,?. ηÞγι Þο Σrlr’trÞρω ιηò ΙfuσαòπνÞò. üsοι’η ΙμαÜjτοιωφßιò σιητ Χα!οτÞ ιαòηαφιßπ òÞßò αwßαασηò mΦ roy λü.γο rΦ ιßιηα rΦ; ευητrò τοι ποΙjυηΦν ωιjò rlroÞ]ßß.. 1ι}λÜ δθ Ýιδγßwι Ρü,ο φο€ÝαòδΜßΦ, δημοßφßΒοýßφο!òιαß οßßμιδΕOγοýò α{Þγηòπι ΦιθταοΚ ο ]Ιqüεδιοò.’ατιξ¾( ßαρßδßιτμα η δφ”OδÞ του γπ μπ αιαßα !ßα ΦεξÜ{η.η Ιòýßòο, üßαγ εßβ Ýò0 ο ιýJßeυξ πò,üεδòOò fε,rρl,ζ 8ασ,,bΦι. Σιπýα,L ται σι üιιßΙνοη ßα{.9ßιßσΦ. ürüξ ro αααμο ßÜ ηܾοι αι5 γφμαγΦο6ΕηrÝò σιÝΦι5, üßον ο 1ζαγμλßφοò ΙÜ/οα rol εßιε σÝ ΦνÝrΦξÞ τΦ σιlφßνα τ,5 Üημßδυò αιÝσειò ω! ,l,rqolit Γrr€r.,αfurφ μ. Μßτεò τοιΙΙρηεΙò.0 Αιοτλüμιmα.ßπιηüτηδ!ιtj)μιΦÞ!ΦÞσιφφh οδÞfiσαγ ω δ!Üßυση τηò ψιºφßΕFαξ Μι 6αOμ4ß4 στη qμ.αOÞ φιλιÞ ΦÞüι!οη Ιο ΣιτtιγΦ ανιγγOφßòι, ýΙý λßγα δαωþμπα Φ αeιητü ωυ ιòÜτουò. Ο μ δημοßφτÞü ÞθΦ., ߀Φ,ßÞß α{ψιßßτßα ,rι αιß}q6ο)ηι Ýßδ πýιει üμßξ Φ ¾ß¸ι mòιφßτξ ‘αòÜγσαò ßη9 δημßαα5 ωÞò, Ιδιηαφ το ,ßφò Φ ßßed, εrßßρÝß.ι γα ηα{εμ6αßπι αα,üτα σ Μγματν{ßÞ αòβοδιοτÞΦ τ9ι ¾( τα ]ταοααιεýΔτο!ò αδßÞηmò, τα δÞαßßιm g,Þ μιιοιßηφdÞι χαι τΦ ξÝΦ π ,α μταιleþwτ !ßψ üημοιαααοߧ 0ωμσ;ò. .Το ΒÞμα”. πψdfiαò ττ,lιòοοαψüßτΕ ßΦ βüλο τΦ δαδραιαßßζrι πÝιοπαò Þ ßαατο αξßιυμß τηò ξÞ.ηßεΦο,JIιΦÞ αηÝtΦhγΕ6ßμ.οα, Jτoi δΦξιßγογται . *ßrγÝò, 5. _Σ, χüσμο μεταμορφωμÝνο α]τü το αυτοκßνητο σε τÝτοιο βαθμü, þστε ολü, κληρα τοπßα και τρüποι ζωÞò φÝρουν τη σφραΙδα του, Ýνα σημαντικü γεγονüò η, ρνοι ι ο,τοροτÞρητο, ενþ ο κοινωνßει üλου ι ου Βοομου οριζοýν ττ ν μ ετ οφορü μeσα απü üρουò ενÝργ€ιαò μηχανþν, το μεγαλýτερο μÝροò των αναγκþν γßα μεταφορÝò ατüμων καλüπεται απü την ανθρþmνη ενÝργεια, Απü τα 6εκατÜτητα τηò Βοαþνηò ωòτσ μσýρα (Roadst€rs) του Πεκßνου τα 800 εκαομμüρια ποδÞλ..ßα εßναι 6ιπλÜσα σε αριθμü σπü τα αυτοκßνητα και κÜθε χρονο η ιΦρογω Þ Γο6η}ü,ψ ξßνο, τριπλοοιο απü την παρο ω Þ ουτοκ,νÞ, ων Μüνο οτην Ασßα τα ποδÞλατα μεταφÝρουν περισσüτερα üτομα απü üσα μεταQÝ, ρουν üλα τα συτοκßνητα του κüσμου, Στιò ανηπτυσσüμενεò χþρεò _üπου οι εργÜτεòτηò πüληòπüνε μεποδÞλατοστη δουλειÜ τουò και οι κÜτοικοι τηò υπσßθρου κινοýν με πετüλα τα δßχυκλα και τρßχυκλα οχηματü τουò με τα στιβαºιÝνα σε ι!ηλοýò σωροýò φορτßα των αγαθþν,- η ενÝργεα του πεταλιοý εßναι σημσντικüòπσρÜγονºαòτων ε€νιχþνοικονομιþνκαι η μüνη οικονομιχü εφικτÞ εναλλαχτικÞ λýση οτο περπÜτημα. Σηò βιομηχανικÝò κcιινωνßεò ττιπο6Þλστα εßναι Ýνß πρσκτικü συμπλÞρωμα οτην μηχανοκßνητη μετα ΠορüD η)ο, ι,ο ο,αθιρlαýòηο1 τlòο6Þησηστ,òκοριοτιρεòοικιοι,κÝòπιριο λι ιου ι.οομου ονι ηα( ι, τºνσυυφüρηοÞ κοι την ρýπονση σι σνυποφορσ επßπιδο, Τα υποπροýντα τηò καýοηò τηò βενζßνηò η ατμοσφαιρικÞ ρýπανση σηòπüλαò, üδνη βροχÞ κÜι η παγκüσμια χλιματικÞ αλλαγÞ_ υπο6ειχνýουν την ανüγκη για-μιαν ΕναλλακτικÞ λýοη στον τωρινü αοτοκτνητοκεντρικü τρüπο μετσφορÜò_ Η εκτεταμÝνη μαζικÞ μεταφορÜ, αν τ(αι εßναι Ýναò αξιüλογοò οτüχοò σεοποιο6Þ ποτ€ στÜδιο οικονομκÞòανÜπτυξηò, εßναι δüσ<ολο να πραγματοποιηθεß, Οι κυβερ, νηοιιc}ωρω,ον ιρjιουκοσμουμιαζκαι6ινυποροýννο6ημιουριÞοουνεπαρηÞ δημüσια μεταφορÜ του πληθυομοý, μπ’οροýν mο εýκολα να αντιμετþπßσουν επεν, δýσθò για μεταφορÝò με πο6Þλατα. Σε βιομηχανικÝò χþρη üπου οι Üνθρωποι ουνηασμÝνοι σε εξατομτκευμÝνη μεταΦορÜ συλ¾Ü αρνοýνται τιò ετßdημεòπροσπÜ, θειεò για ενθÜρρυνση τηò χρÞσηò μαζικþν μÝσων μπαφορÜò_ τοπο6Þλατο εßναι το υüνο ü”]υο πουσιτοντο σ.ο ηροΒ) Þμοßο ιη. ηü^η. Γου εισÞγο F ro συτοκßνητο ενþ συγχρüνωò προσφÝρει μια βολικÞ ι6ιωτικÞ λüση μεταφορÜò. Το ΠοΔΗΛΑΤο: ΟΧΗΜΑ ΤΤΑ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ ΠΔΑΝΗΤΗ MARCIA D. LοιηΙΕ 8ß}O.α)O.αχ) ΕΠΕΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΙυΕΛΛΟΝ Απü το τÝλοò τοD 19ου ατþνα, οπüτε κσι ανακαλýφθηκε το ποδÞλατο που η κßνηση μετα6ι6üταν με αλυσßδα, η πο6ηλασjα Ýχει χερ6ßσθ πολý Ý6αφοò. Τα ποδÞλατα Ýγ,ναν συντομα κοινüò τüποò ντα την βιομηχανιχÞ εργατικÞ τÜξη και ειοÞχθησòν οτιò κοινωνßεò των αποικιþν, ΣÞμφα η δüναμη του πεταλιοý ορ,ιιι 6υνο ιü η ιο κßν.lσηò στο π,ο αηüμακρο χωρ,α ολ}ü κοι, ι ηιο πυινο6ομη, μ-ιιι urroononιι τ”] υδρογÝιου Ουω. r μαοπο}εμικÞ ικρηζιικη αυεηοη ιºò χρÞσηò του αυτοκßνητου οιιιÜζει τηνχρηστκüτητα και οικουμενικüτητα τουπο6Þ, λατου, Μüνο οτην Κßνα και σεμερικÜ ΕυρωπσßκÜ κρÜτη συλλÝγονται στοιχεßα για ττν λυ”} οΦοο,α στο οποßο ιπολοι,ζον,οι ισ πο6Þ^οιο μεταξυ τωνüυ ων JορΦþν 6. a Διγüτερο απü το 1’Ý του πληθυσμοý του Τρßτου Κüσμου Ýχουν την οικονομιτ(Þ δυνατüτητα να αποκτÞσουν Ýιlα αυτοκßνητο, αλλÜ πολλÝò αναπτυσσüμΕνΕò χþ ρεò, μαζι με τα λßγα αυτοκßνητα που ασÜγουν, θσÜγουν και Ýναν αντßστοιχο τρüπο οκÝψηò, Μηχανικοß εκπαιδευμÝνοι στη Δýση και ολιγÜριθμεò €λßτ ο6ηγþν αυτοκινÞτων εκτρßπουν τιò αποΦÜσετò που σχετßζονταιμε τιò μεταΦορÝò προòτον μηχανοκßνητο τομÝα. Σαν αιτοτÝλεσμα εκατομμýρια ατομα παραμÝνουν πεζοß, με περιορισμÝνη πρüσβαση σε6ουλειÝò, σχολεßα και σε ζωτικÞò οτι μασßα ò υπηρεσßεò, Λßγεò εßναι οι χþρεò που ενθαρρýνουν την ποδηλασßα üταν καταστρþνουν στρατηγικÝò γα την μετακßνηση των πολιτþν, Η κραικÞ πολιτικÞ στην Κßνα κοι σε μκρüτερη Ýκταση οτην Ιαπωνßα- Üρχισε να υιο¼ετεßτην μετακßνηση με ποδÞλατο. üταν η περιορισμÝνη πρüσβασι] σε μηχανοχßνητα οχÞματα ÜΦησεπολý κüσμο χωρßò Ü),λη επιλογÞ. ΣÞμερα διÜΦορεò βιομηχαν!κÝò χþρεò προωθοýν την ποbη^ασο οσν ενολλακι,χÞ }.lor ο ιnv υτεοβ. ),^η εtορι ηο1 απü .ο α,, ο, νη ιυ, ΠοΔtΙΛΑτΑ Η κρατικÞ πολιτικÞ μπορεß να 6ιευκολýνει την πο6ηλαοßα με πολλοüòτρüπουò, ΚÜνονταò αρχικÜ τοDò δρüμουò που υπÜρχουν σσΦαλεßòγια ποδÞλατα κα! προ βλßηονταò την 6ημloυργßσ ενüòδßχτυου πο6ηλατü6ρομων ξεχωριιτιßιν μονο πατιþν για πο6Þλστα, ειδικþν λωρß6ων κυκλοΦορßαò πÜνω στουò δρü,μουò, Πολ- λÝò βελτιþοειò μποροýν να διßσουν στουò πο6ηλüτεò και τουò οδηγοýò ßση πρü σβαση σε üσο το 6υνατü περιοσüτερουò προορισμοýò. ‘1σωò ο πιο οικονομικÜ σποτελεσματκüò τρüποζ þοτε οι αρχÝò να εξοιχονομßσουν καýσιμα και νσ μειþ οουν ιιò Ýχπομπξò ρLπΦν απü ια ο). μοτο ι,νÞι, J 1ρο3) ι L,ο, ν,þοο, . {ιοθμ. ι σηò ποδηλÜτων κο,”τÜ στα σημεßα στÜσηò οχημÜτων μαζιχÞò μεταΦορÜò, μια λýση που εßναι τ,νωστÞ με την ονομασßα «bike and riüe», Οι κυβερνÞσειò μποροýν ακüμα πιο πολü να προωθÞσουν Ýνα ποδηλατιχü περιβÜ»ον, αν αναγκÜσουν üσουò χρηοιμοποιοýν αυτοκßνη το να εflωμισθοýν το ηλÞρεò ξοστοò ηò ο6ητησηι, Κοταο þιισιγρυφοιυ.ρj.ι]| ο,ο,ο Φ, ,,,. ναι η κρατικÞ επιχορÞγηση χþρων οτÜθμευσηò, Þ αναθεωμß-ι νταò τιò ΦορολογικÝò δομÝò, με τρüπο þστε να ανταναχλοýν το κüστοò τηò ρýπανστ]ò καß των εrlενδý, σεων γτα καταοκευÞ αυτοκτνητüδρομων χατ να μεταχειρßζονται το πετρÝλαιο, τòν καθαρü αÝρα και την επΦÜνεΕ του ε6üΦουò σαν αγαθÜ σε ανεπÜρκεια, Μιο σ οσ,ι υπερ του πο6Þ} ο,ου δεν ι,νυ’ ονογι οσ,,-(α ι νο ι ¸ ο ιο υι ιοη ι,ο Η Ολλαν6ßα, η πιο Φιλß<Þ προò το ποδÞλατο βιομηχανικÞ χþρα -σε ουνδυασμü με υψηλοý ετηπÝδου 6ημüοιεò συγκοινωνßεò- !χα ττò υΦηλüτερεò πυκνüτητεò ßτοδηλατüδρομων, αλλÜ και αυτοκινÞτων στον Δυτικü χüσμο, Ινl€γιοτοποιþνταò μüλιοτα την χρÞση πο6Þλατþν κατ μÝσων μαζικÞò μεταφορÜò εßναι δυνατüν να σμβλιJνΘΗ η σποτομη ο.ζηση τηò χρηοη. rοý ουιολ,ν] ου, ηοßι ο οΙρο, τ-ι, πüληò γßνει ακστÜλληλοò για αναπνοÞ και η κυκλοΦορßα στιò þρεò αιχμÞò οδηγη θÝß σξ η}Þρη α(ινºσιο, Μια πλατειÜ υποστÞριξη τηò ποδηλαοßαò 6εν μποροýμε να περιμÝνουμε üτι θα εμΦανιστεß, χωρßò να δραστηριοποιηθοýν Üτομα, ομüδεò και üλλα ιδρýματα, Κα, θþò οι χοινωνßεò βλßπουν στα6ιακü τον ρüλο που μηορεß να παßξει η ποδηλασßα, εμΦοýΦτΦ Ý,]α εναλλακττκü σενÜριο] Ýνα διαΦοροποιημÝνο σýοτημα μεταΦορþν το οποßο 6εν βλþττει το περιβüΜον, απαιτεß πολý λßγα απü την οικονομßα και 6ßνει την ζητοýμενη κινηττκüτητα σε εκατομμýρια ανθρþπων. Για να ΦτÜσοýμε εκεß πρÝπει να ξεπερÜσουμε τιò περιορ’ισμÝνεò σημερινÝò κυκλοΦοριακξ λüσειò και να εκμετα»ευτοýμε τον 6υναμικü ρüλο που μπορεß να παßξεß το ποδÞλατο- το üχημα του μΟßοιτοò. ,,Jrε τοýÞ,Ιαπ, σ,ΜÜ χωρßξ νß9ιξ ηρο6ημοοßευση οηü βιβλßοπου 0α χυκλοφορÞσει απü τιò εναλλαχτι, ιιΚ εκ6üσgò «Ι(ομμοüνα» χαι τοοò Φßλουò του ΠοδηλÜτου ιτßσα στο Φεβρουιßριο. 1 ],:Jl§ ‘ ;], ::,ι- 7. liτtι ßχε παρθεß Φüφαση στο στÝκι μαò, νο σολε μιο οντιπροοωπεια στη Θεσοολονιòη, για νο συζητÞ οει με τοLò εκεß ενδιοφερομßνουò φι/ουò του πο5ÞλοτοL το σΧετλü με τηυ ιδρυση σνο) ογου συλλο νοι, Ωστοοο γιο μÝΕ ητον απüφ;ση των τελευτοßων ημερων, καθω. βρÝθηκα ξαφνικÜ με πο6Þλοτο, Ýνòι mòτòιετ γJναlκεßο πòý μου το 6Üνει, οε για την εκδρομÞ η Κοτερßνα, που üεν θσ ερχüτqν, ν για τα καλÜ üλο το πρωßνü χρýο- Τελικο, üταν φτüσομε, η þρα Þτον δÝκο το πρωß, Σüββατο κι οι δρüμοι τηò Θεσοαλονßκηò Üγνω_ στοι κι ωραßοι, Ε, απüτüτεÞτανπου δεν Þ()ελα ιχι κοτεβο νω απü τοπο 6Þλοτο Πηγαινομε ονο δυο, ετω εßχο στο θρ]οτερü μου ιον Αρη και σγεδüν δΕν ÝΙ]λεπο γιοτι θο μπο ροýòßο να ονησυχÞßrω, Απο λει χαι ýστερα η μÝρα Þταν τüσο γεμÜτη που μου φοßνΕτοι τþρο οτι θο εßχε περιοσüτερε. þρεò οπ’ .).τι κοθε ü»η μÝρο,,, ¾οτερο οπο τον πρωινο καφε χΦ τα λαχßαριοτÜ ψωμÜχια που μαò πρüσΦεραν οι Φßλοι οτο εναλ λακτικü βιβλιοπωλεßο κüπου χοντÜ στην Κομορα, βγηιομε εξορμηση στη Θτσσολονßιη, Για μενο καιl ιο τηνοδερΦη μου Þτανη πρωτη Φορα χω 6εν ξÝρω τι ιια πτ]ωτοπεριγρÜ φω, ΕπισκεφθÞκαμε το ζωολογικü κÞπο, που €ßχε μια ΦαντÜοτ]κÞ θÝα σ’ üλη την υπÝροχη πüλη l(ar στο Θερμαßκü κι ýστερα ακολοýθησε το ωροιοτερο οληò τηò εΛδρομÞò ονεΙ]Þχομε οτο ΣÝ]τ Σου, Η ΑΡΧΗ, ΤΟ ΗΜΕΥ ΤΟΥ ΠΑΝτοΣ μπορυυοο νο το κουμοντορω, λΙγο η ποΙυ Κο| το ωρο|οτερο οπ üλο ητον ουτη η οßοθηση που εΙειò, üτοι βüξειò τα δυο σοο χεριο στο τιμον, κοι φυσüει οτο πρüσωπü σου ο οεροl:, Φεßττε ò λα]ποò, οπου θε(, Εκπληhτικο]]1 ΠαρασκευÞ βρÜδυ ποß ξετ<ινÞσα με για τοσταθμüΛαρßσηò, εßχα πüλΙ τουò ιδιοι ò Φοβουò λι Ýκανο τι. ι6ιεò οδεΕιüτητεò. ιοωò κοι χε ροτεΙ ρεò, οπωò κοι οτην ορχÞ, Ευτυχþò τοτε ειΙο τον ι!ýλραιμο ¹ρη κοντσ μου κι Ýτο| ορßισο λ }ο,λιγο γο σιτ νηθιζω πολι, Ποντω(. οταν oVFB., σομε το ποδηλοτο μοò οτη σκευο Φορο κο, μπÞχαμε οτο λουπε μοò, ενιωου πολý Fολυτερο η οληθε]σ Σεδον δεν €λο καν ξονονεβει σε μεγüλο πο6Þλοτο με τοτυτητεò κοι μοο Φοινüτον βουνο κο μονη η σκιψη, þσπου νιJ τü ου,ηθιοω, ολ Δο κοιπüλ] την ετ6ρομη δεν Þθελο ια τη χÜσω με τßποτα, ‘,Αλλωστε. ονÝλαβε ο ,αρτηγοò» πc οηοο.”, ληò μοò. οειιιυητοò ιο οπιοικονοò üνθρωπο που εχω γ¾ωριοει.γιο !ο σε hονεj νο ελüζ, νο με εκπαιδευ οει την Τετüρη,6üο μÝρεò npιv Κι αν κοι οτον ξεκινησο, το r μονι μýι] δεν Þτον κοß πολυ στοθεοο. ιδßωò οτον πÝρνογιl ο.,ο .ο η;”” ανÜμεσα σε αυτοκßνητα και μπÝρ, οευα κÜτ τιò ταχýτητεò και δυσκο )ευüμουνο νο ολλοτω ορ ορενει σπ ουτεò, υοτιισο στο 1υρισμü, ον κα, δεν Þταν üλα τÝλεια, βÝβαια, Üρχιοα λßγαλßγο νο ουνηθßζω και προπαντüò να χαταλσβαßνω üτι Η ΠοΡΕτΑ ¸να ολüχληρο βρÜδυ εκεß, οτÝξι μαò εßχαμε πολλÜ αστεßα να κÜνου με και να ποýμε, τüσο που εγþ βα ριüμουνα να κοιμηθþ κι ßτιτι.πρüλα, βα να 6ω τη χαραυγÞ μαζß με το Γιþργο. üρθιοι στο 6ιÜ6ρομο μπρο στÜ σε κüτι παρÜθυραπου Ýμπαζαν ΠΟΔΙΙΛΑΤΟΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ¹ταν üνειρο στα 49Ο μÝ τρα υψüμετρο, οταμστÞσαμε σε Ýνα γεφυρÜκι και, χατεβÞκαμε στο ρÝ, μα, ξαπλþοσμε ßηο παχý σΓρþμα απü τα ξερü πλατανüφυλλα κτεκεß 8. ß Ι νοò ο αθεüφοβοò ο ΒÜγγοò σκαρ φüλωνε στο πι καιφι οτα πλατüνια κα μαò Ýπαιρνε φωτογραφßεò, Η κατÜβαση για μαò τιò κσινοýργιεò Þταν üσο πιο γρÞγορη μποροýοαμε (ο ΒαlγÝληò μαòÝλεγενα μην πατÜ με ΦρÝνο σιεδüν καθüλου), αλλÜ ΦαντασýαγορικÞ. üοο 6εν ÝιΦρνε Üλλο. ΤρÝχαμε, εßχε πια ψυχρÜνει πολý ο αÝραò και ο Þλιοò ÝδυεσιγÜ, σιγü μπροστÜ μαò κι εμ€ßòüλο και κατεβαßναμε και κατεβαßναμε απü τσ ýψωμα προò την πüλη, ΠÞγαμε στην ΠαλιÜ Πüλη σ’ Ýναταβερνüκι που Þξερε η Λßλια. γßα ναγ€μßσουμε τιò μπαταρßεò μαò, Ωστüσο δεν Þταν κ εýκολο ýστερα να συγκρα τÞοω την κοüρασÞ μου. μια κοýρα οη üμωò που τηνÝνιωθεòωραßα και που ατσθανüοουν üτι θα ‘ταν κρßμα να μην την εßχεò. ¸τσι η βραδινÞ Ýξοδοò δεν κρÜτησεπολý,δεν αντÝ χαμε Üλλο, οüτε θα αντÝχαμε και την επüμενη. ΠÞγαμε να κοιμηθοý με νωρßò σε κÜτι φßλουò του «αρχη, γοý μαò», που η φιλοξενßατουò μαò ÜΦησε πραγμιττικÜ υπüχρεουò, ¼ ταν την üλλη μÝρα τουò αrογ3ιρε ß ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Το στüμενο πρωß ουναντηθÞκα με με τουòθεσσαλοντκεßò μπροστÜ στο Δευκü Πýργο, ¹ταν περßπου τριÜντα, ßσωò και παραπüνω, χþ_ ρια τα τυφλÜ παιδιÜ που Þρθαν για να προτεßνουν δπλÜ r]οδÞλατα μ! συνο6οýò, για να τα διευκολýνουν κτ ε}ßεßνα να αθλοýνται κοι να π€ρ. νοýν ωραßα κÜποιεò þρεò, ΓενικÜ υπÞρχε μεγÜλη προθυμßα και συ, ντονισμüò, κüτι ιου θσ προωθÞοει. επßσηò, το γεγονüò üτι η Θεσοαλο τοüσαμε νιþθαμε σαν φßλοι απü και, ρü, νΙκη ειναι μικροτερη ποΛη απο την Το ιιεσημÝρι μαò Ýκαναν τραπÝζι ü),λοι φßλοι. στην Πολιü Πüλη, οε Ýνα ονειρικü σπßτι, παλιü, με συλÞ και κÞπο, ýστερα καθÞσαμε,’μιλÞ. σαμε, γελüσαμε, Σε λßγο αναγκα στικÜ φýγσμε χαι κοτεβαßναμε Üπ’ τÞν παλιÜ ηüλη, προγωρημÝνο σοý, ρουπο κι ο αÝραò Þταν παγωμÝν¼ò και το επταττýργιο υιΙ,ωνüταν οτα δεξιÜ μαò, κüντρα οτον οχοýρο ου_ ο ΓγΡΙΣΜοΣ Οιþρεò þιπου να φτÜσουμε στο σταθμü πÝρασαν γρÞγορα, κÜθüμα σταν κα ι ξεκουραΙü μασ.αν οτο orri τι! ετοιμÜσαμε τα πρüγματÜ μαò, ΑθÞνα και üτι Ýχει σαφþò καλýτε, ρουò 6ρüμουò_ Ρþταγαν για τη δικÞ μαò Εμπειρßα κα] για τ6Ýεò για τη ΘεοσαλονßκÞ, αλλü τελικÜ τιò πε ριοοüτερεò τιò βρÞκαν οι ßδιοι και θα Ýχουν Þδη βρει κι Üλλεò ωò τþ , ¾οτερα απü τη ουζÞτηση, το υε σημÝρι, μαò Ýχαναν ξενÜγηση στην πüλη τουò, Ýναν γýρο στα πιο γνω στÜ σημεßσ τουò: Αχειροποßητοò, ΑριστοτÝλουò, Εβυτßα, Αψßδα του Γαλερßου, Πανεπιοτημιοüπολη και βÝβαια Ποραλßο οπü τη μßα Üχρη τηò ωò την Üλλη, Θα εßμασταν κα μιÜ τριανταριÜ ποδΙιλατα üλα μαßß, Αθηναßοτ και Θεσσαλονικεßò, Δýο δßκυκλα το Ýνα 6ßπλσ Φο Üλλο απαγορεýεται, αλλü εμεßò δεν εßμα Τελικο φυγομε, ον KoL6εV το θÝλαμε. Ο γυρισμüò με üλεòτουτιò καθυοτερÞσαò εßχε πολý πλÜκα, το γÝλιο που κÜναμε Þταν δÝχα φορÝò 1τεριοσüτερο αrτ’ ü,τ1 üτανπηγαßνα με, ΠÝρναγε ο κüσμοò και οταμα, τοýσε για να κοιτüξεß μÝσα στο κου πÝι ΤελικÜ, üταν φτÜσαμε, _ΔΕυτÝ, ρα μεσημÝρι_ οτεναχωριüμουν που θα Ýπρεπε να αφÞσω το πο6Þ λατο, Ιºερßμενα. .üμωò τουλüχι, στον, να Ýρθεl η Τρßτη, γιανασυνσ_ ντηθοýμε στο στÝκι Καιτþρα περι μÝνω να Ýρθει η βραδινÞ εκ6ρομÞ τηε 30ηc Νοεμ: προò 1η Δεχ,, ποιi με πανσÝληνο θαπÜμε οτην,ΠÜρνη θα, ΑΙνßΑΛ¶ ΛοΥΚΑ 9. Η Θεσσαλοßκη εßν¼ι ]ιü/,η αρκετÜ πρüσΦορη γιυ την κßνηοη μs 3ο5Þß.ατο, Η μοοΦολογΚjτ3υ εδÜΦουò (μεγÜλε. ανηΦüρει: κι αυτÝò üχ: αξ.τÝρι!ßπεò ΝπÜρλουι ],üνο στην Üνω ηüλι]) κα: Þ ßjßιαρεη 1ων με,ßß.ων ηÜρχων τιιò παραλßα.j, üπ{ιιò κσßτουÝγευοò τηò ηò).ηò (περßπου 1rr4 τηò ΑθÞναò), ττν κdθιοτοý! ευκολοδιÜβι]τη με τιο5Þλατò, ΠρÜγματι, σs σιÝση με ßßλλεò μεlß).εò ελληνικÝò πüλειò, Ýνßτò σι],|]α!τιΗü. και εýχο).α αντιληπτüòαοιr .ο, ο θ ” ι,’ η : ,ο.,.],], 1οο” jο, 1 παιδιÜ μÝ:χρι ηλη<ιωμÝνιιι, ιßντρεò κιιιγιναßκεò. εργα ζßτμενο] χαι φοιτητßò, ;ρηοιιιòτιοιοýν το ποδÞλατο ο, Φ§ΛΦι ¸,sγ §ΦΑ*ßΧΑ,ΕΦΥ ΣΤFß ΦΕΣ§ΑüΦ!Jß!{*j ¸τσι, την Κυριακιι ß]”Ι1 συνανJηθÞκαμε στον Λι .οΠ ” , ,,ο, , ,,, ,ο,] ,ο , δ λÜτου» τß]ò ΑθÞ,,αò. Μαò πρüοφερο.,, κüποßòι στοιßεßο,τηü τη! 5εηß εμJτεφßα λειτουργßοò τòý συ).λüγου τουò {αι iδujo.rν ßιια τελιχßß þθηοη οτο να δρασ.lρßοflòιηΙΙοýιrε για ]ι,ρο,ηι ο , ,,)”ο 1, ση πòυ δüθηκε χÝρ; με χßρι σε πο6ßιλο߀ξ, Η ανταπüκριση -το κßιßεομο Þταßι σιτετü ιι,ò,,ο ποπ]τ]κιß για τα αρχτχÜ ]]Þματα του φορÝα μαC, ¸γινε μια μικρÞ ενημÝοωση για τιò πρþτεò μαò po.-Li ,,. -: τηυ ι, ,ο, ο).σ,]ι.ο, .J ßρο òμα του πρþτου Ýντυπου ολικοý, κÜλεσμα στιò β6ο μαδιÜτικεò συναντÞσειò μαò για ενεργü ουμμετοχÞ ,ßο,,:ο Ω,,ο’ ι, üοο,οιο 1JΓo διομüρΦωοη ομÜδεò εργασßαò, Ακολοýθησε βüλτ.. με τα ποδÞλατα στην παραλßα τηξ Ν, ΚρÞνηò, ΠσρÜλληλα αναζητοüμε στÝτ,η για το μελλοντικü οý,)ο,οΙ,-, τ,,, ο σ,J,τßο.,-ι οòΦ’οξ,.ο,, η, στß ρGφεßα τηò Ομοσπονδßαò Οικολογιχþν Εναλ λακτικþν οργανþσεωνj κατ προιJπαθοýμε να αντα- οξρ,η , ,,ι ο, ιο,,ο, ι ,!ºρ ιLo ,! Γρυλ^lο. , ι ι τη λεποι,ρl.ßα ν!ων ομÜδων εργασßαò, Βοσικοß μαò στüχοι εßναι: – να αντ]ληΦθsß η κετνÞ γνþμη τα πß,εονει<τÞματα που προσΦÝρει το ηοδÞλατο στο κυκλοΦοριακü και την αντιρρýπσνοτ. να γßνει κι:τανοητü ari’ üλουò πι,ιò το ποδÞλατο βοηθÜ ,rfη διατÞρησι τιιò σωματftÞò και ψυχολο ,],o),J,’o’ι,,J ποδη).ατιστιιγ ανδρþν και γυναικþν,με την ο6Þ γηση ιιην πüλÞ. τη μηχανικÞ λειτουρ,,ßα και την επισκευÞ του ποδηλÜτου. η χοlνÞ αντι,}rετþπιση θεμÜτων π.)υ μαò απασχο λοýν Üμεσα üflωò κυχλοΦοριακü, πο6ηλαιüδρο, μοι, ασΦÜλε]α, αγορÜ πο6ηλÜτων χα ι ανταλλαχτß οογÜνωßη εκδρομþν κα] εκδηλþσεων με πο6Þ λατα οτην πüλη αλλü και σε γþρουò αναψυχÞC, βουý, θÜλασσα, Τßλαò, αξιοοημεßωτη εßναι η ζαλÞ διÜOεση κατ τò μερÜχι των ανθρþιτων που πλαισιþνουν την προσπüθεια,ιb,:τε να προωθÞσουμε Ýναν καλýτε ,Οι φι }ηι τοι πο6ηλüιουι 10. ‘ Μ,λüλη. ΚοοηορÞι ειγοι ο ονσρdΓοò FoιJ.r.ι αναλþσα τη ζωÞ ταυ στη,-, μεγÜλη αγÜπη, το ηο6Þλα, τα, ΓΙαλιüò πρωταθλητÞò πο6ηλOαßαò, μÝλοò τηò εθνι κÞò ομüδαò εηß σειρÜ ετþν, αργüτερα Ýγτνε π ραπονη. τη. πολλσ ομοοων, ι6αι , nc πο6ηλοι ιιιων ου,μα ι, ,”,υ και 6ραστÞμοò παρÜγονταò με πλοýοια πρασφορü Η ολοκλÞρωση üμωò τη ò προσΦορÜò του οταν κü, ομο του πο6ηΜτου εßναι η τιρωτοπüραò προσπÜθεια ιο λοtασλεJη Ιι ιροποι]τωι πο6η,λοιιυ πο,οιηιαò, üπωò ακριβþò αυμβαΙνει ε6þ κοι ποΜü χρüνια στην ΕυρþπτL Σε μιο συνÜντηση των Φßλων Þο6ηλÜτου στην Θεα σαλοrß,{η, εχο τηυ ευκοlρßα να μlλÞσω ματj του, Ερþτ. ΜιχÜλη, τι Þταν αοτü που σε þθησε σ’ αδτü το εγχεßρημα; Απ, Η μεγüλη μου ογüπη γlο το αντικεßμενο και ο πüθαò τηò 6ημιουργßαò, ΕξÜλλου υηÞρχε Ýνο μεγÜλο κενü οτην προαφορÜ παδηλüτων τηò ΕΜÜ6αò, Ερþτ. Ποü εντοπßζεται το κενü; Απ, Πρþτον οτο οτι üλα τα ποδÞλατα που κυχλο- φοροýσαν μFιρι ιþρα Þισν εισαγωγÞò. διι ,ιρογ στην Ýλειφη ποιüτητοòγß αυτü και η επιμονÞ μου στη οωσºη επιλογÞ πο6ηλÜτου σηü τον αγοραστÞ. Ερþτ, Μηορεßò να μου πFιò π αχριβþζ εννοεßò; Αß, Η ποιοτη,ο ιιιαι ΦJο,λο κζjßι ιο αυτοrοηιο, οντικοταητρΙζει την σωστÞ και ασφαλÞ λειτ.,υργßα του ποδηλÜταυ σε üΜ τα οημ€ßα του, απü τογ σκελετü Ýω. ιο πιο μιΛρο οrτοlλ( Ειλο, ωσ,ι υο τ Þ,οφορει /ι ασφüλαα κοι χωρßò κ/υδυυο βλαβþν, Π,χ, τσ κολÜ Φοινο ιινα αηαροπηιο ιιισο òιηυ πüλη, Επßσηò ιο θ;ρα,η. ι rι)o} Þò,ουμξγ.θονò ιο, σκι,ειουειγοιτο πßο κ€φολαμδεò κι αυτü διüτι ο σκελετüò πρÝπει υα ,ιιο, οιο μß ιρα ου οναβο7η, οτυΙ το ουστο,’μ, ποΙ 9φορμüζει απüλυτα, Ερþτ, Τι .wοεßò στα μßρο του αναβþη: Απ, Οι ση,,ιεοι ,Φι ποοηλοτωι ιχο, , ιη εθη οηü J0 ιþ, ο2 δκοιοσιd, η μξτρηση γ,Jετοι οπο το λεν,ρο του μπραστιναý δßοκου Ýωò την βÜαη τηò σÝλαò, σνα üιωc ι.ιε το υιt,ο, rou ποδη,Þοιη, Fmσηò ηρεηι| ιο ηροσιγθπ η σωμο,ιιιη ουο}ο}4ο. ογ π,λ, οι κοποιοι αιολογι ι . ι ο οΛß λι ιο JZ. λ και .ο οκι .αη τοιτ ξ,ι ο, ον.gλογικÜ πιο κοντÜ, θα πρÝπÝι νσ πÜρει Ýνο σκελετü 52 εκ. να τοποθετÞσg üμιò πιο μακρý λσlμü οτο ιlμü. νι, þστε νο σπλLýνεται το καρμß του, και τα τινευμüνια να λειτουργοýυ εΚýθερα, Ι4ε 6ýολüγια üνθρωιτοò και πο6ÞΜτο πρÝπε, να ýναιεýομτD«νÝò τÝΚια ßι ροσαρ μοομLνι ò μααtυ 1αυ., γ,ο , ο οποδιδουυ στο iro^po Ερþτ, Εσü τι σωληνþσειò χρησιμοποιεßò, και πþò ονομÜζειò το μοντÝλο σου; Απ, ΑυτÝò που θεωμΔ κσλýτερεò στον κüσμα: col. umpus χαß Oria,ιτal οι 6ýα εßνα hολικÝò, üπωò και το üνομα. Το ονüμασα MrcHAFILO. Ερþτ, Ποιοß πσßρνουν τα πο6Þλστο που παρÜ, Ατι. Αθληταß κοι εκλεκτικοß, ουτοΙ που φÜχνοL,ν και εΙνα οπαιτητικοß, Αφοý αlι.λεγεß ο κατü,λ,ληλοò σκελε, τüò κοι μονταριστεß το πο6Þλατα, με επιλεγμÝνσ ονταΜακτκü ßνεται η πραοαρμογÞ του πο6ηλστου στον ποδηλüτη, κοι üχι η προοορμογÞ του πα6ηλÜτη στο ποδÞλοlο. Σ’ αιπü το σημεßο θο εφιστοýσο την πραοοχÞ των ανοlνωστþν, þστ ε να εßνοL ενÞμερυι κσι να αποιταýν το σωατü, Ερþι, Τι γßýι ιαι 6ηλοδÞ σ’ αυτÞ 1η φÜση; Αι1, Ρυθμßζαυμε το ýψοò και την οριζüντια θÝση τηò χαι τη θÝση του τιμογιοý σε εξÜρτηοη μετη θÝοη τηò σÝλοò, ‘αλσ ουτü φυσικü εφ’ üαον ο σκελετü< εßνο1 Ερþτ. Τι Ýχειò να πειòγιατη νÝαμü6αΜουηtαßη Bike: Απ , Το λÝετ κοι η ονομασßο ταυ, τα πο6Þλαfο του fουιο,, σιη, Ε|)αδο ομý,ο λρησ,/οι,οιουγ kιpιdò ,εοο σßη, ηο^η, ξι,¼ι οΛοιιß,,ι,ιηßο 1, οι ιηυ τηι 1ρη ση α, κουραο,,λο, οιüτι εινσ, βορι,, ε}ιι τροιοι,òμ|, κρÞò διαβÝτρου καßδεγ Ýχεl ποιýλßα 6ιαοτÜσει))ν στα σκε,λΕτü, η εξÝλιξη και σω οτ Þ ττγορÜ γ η την πüλη εßνσι τα ΑlΙ terrain cßτγ Bike, Ερþτ. Τελεþνονταò, τι θα Þθελεò να ηροσθÝ- ΑΓ, Νομιßυ οι, ιο ηιοβοσιοdF’ ο^οι,ι οιη συσιη ενημÝρωση του κüσμαυ γιο το οφÝλη που προσφÝρει ιο ηοοl,λα,ο τοι τη.’πρω,οργιξη σηJοοια που εχòι η καλÞ επ]λογÞ του πο6ηλÜτου, 11. ,§ $§Þ,rffi.,:,:,r, ,;r;,rr,,, γ:/,:.1/,|:)|,….).,,.”,- ….,,|r, -” ” λατοδρομßσ Γνιωριμßαò *αι §ΤΡοΦθ ,Δρ.{σττιρßοποßηστ1ò pt ιΕrη.! ο ο,,τ,ι ο, j,οο-οτ τÝσσεριò: μÝρεò (22 Ýωò25 Ν¼Ýμβρη ’90)στη! πο6η, λατοδρομßα, που δ!οργÜνOJσε η ΑνοιχτÞ Θεραπευτι κÞ Κοινüτητα «ΣτροΦÞ». γýρω απü την ΑÞν,:. Πρþ1(r απ’ üλα βεΒατα 0α πρÝπει να αναΦερθοýμε λßγο περισσüτερο οτον οργòινιýÞ, Η δτροΦÞ» εßναι μ,ο λ.,νο :, Ι(ß ιο Θ,ρο,.ßο, Γε’rοτ,ι, νων Ατüμων {ΚΕ,Θ.Ε.Α,), Μια Κοινüτητα που καλý Fιι, λρ,ο . ο- υ-,/, , ü ß] ι , 2] .ο.,υι, Στα 2 1/2 χρüνια που λεπΦυργεß αριθμεß40 μÝλι., τα οποßα ακολουθοýν απü τιò 9 το πρωß ßωò τιò 7 το απüγευιια το πρüγραιιμα τιζ Κοινüτηταòι παρακο ) ,Dο,ι ο^ο/εο, ο}),ι,.ιπο,6,,,,,., δο, ο ιο,. τητ€ò ιια] !.υρßζουν 1ο βρÜδυ σπßτι τουò üπου και διοJι,ο., 5 ι η,,,] Þιο-, ξ Κ üº,ο δτροΦÞ» διαθΙτει: α. ΚÝντρο ΕισαγωγÞò, üπου ηρþην χρÞστεò ναρ χωτ]κþν βοηθοýν üσουò χρειßιζονται την βοÞ, θεια τηò ΣτροΦÞò 1Γ”ÞαυρογÝνουò 9 τηλ. 882.0277], β, ΑνοιχτÞ .Κοτ,üτητα, r;ou στεγüζεται σ Ýνα νεο κλασιχü κτßριο οτην οδü ΦυλÞò Ι48 (τηλ, Β83 012ò). , Ξ,,ωιο, – -òο,^,ι6″,μ,]o,ro,cico,oιlv δ, Πρüγρομμα ΟικογÝνειαò, üπου η οικογÝνεßα πα .ρολο,- ιr.ι ,ομ “]}ο ,’, ι, ,., , ηο.j, oJ!u ]τοι] σΓηριζετο στιιν ολ) ηλοβοÞθε,ο, Οι βσσ!κÝò αρχÝò του προγρÜμματοò τηòΣτροΦÞò, αλλü και του ΚΕ.Θ Ε,Α γενιχüτερα, εßνω: Η εθελοντιιιÞ ηροσÝλευση. _ º’ο «στεγνü» τιρüγρα,,1,ι:. Τοττρüγριμμσ δηλα6Þ διι σÞο]aετοι οε υη,,(οΞýýιυτα, β Τ-ιι.,πο,οι .,, ο οι,ι L, Γοι,ι Σρ^ ΦÞ οργÜνωοε μια ποδηλατοδρομßα;» Η σχÝση του πο6Þλατου με μια ΘερòειευτικÞ Κοινüτητα, δεν εßναι μιιτ σχÝση εΦÞμερη κοιπρüσκα,ρη, Το 1988 η ΘεραπευτικÞ ΚοινüτητÜ «ΙΘΑΚΗ, οργÜνωσε την 1η Ι ,οδτ. σ, op^L,a ιυ , {: .),F Α, ο ,ο ι. Σ,νοο * την Λüρισα (144 χλμ,) Ξνα χρüνο μετÜ η «ßΘΑΚΗ» μαζß με την «ΣΤΡCΦΗ» χαι την «ΕΞΟΔΟ», τιò δýο νÝεò τüτε Κοινüτητεò του Ι’,Ε,Θ Ε,Α . οργÜνωοα την 2η Ποδηλατο5ροι.ιßò με ,;ßτλο «ΕνÜντια στην Παθη- τιχüτητα που μολüνει τοι Üνθρωπο και το Περι βÜλλòν», Αχüμα θα πρÝπεινα τονιοθεß üτι το ποδιßλατο απο τελεß το βασικü μÝαο μεταιιßνησηò στιò Ü},λεò Κοινü, τητεò αλλÜ και στην ΣτροΦÞ Τα μÝλη τηòΣΤΡΟΦΙ-jΣ μαθαßνοι,ιν να εßναιυπεýθυνιι για τον εσυτü τουò και τιò πρÜξειò τουò και το πο6Þλατο εßναι ÝναμÝσο οτο οποßο ιο þομο ετιι ι ην ει θßνη ιοι ιρüποι μιτοχι, νησηò τοι, ΓΙο.ο ι , α-,:ΙΡΟΦΗ”.. σ. 6ηση το ενδιαφÝρον για το περιβÜλλον που ζοýυε, Ειοι1-, ου”ο ,. ιρ, , ý, τ ο, jσ]σ ] κε η 6ιοργÜνωση μιαò ΤετραÞμερηò Ποδηλατοüρο- “α οΙο ΔºLο ο, .ο ο, οο, ,ß Α , ,-, λΘΦý§ τξ’. ο- :; 12. |-] ουτÞò τηò διοργÜνωσηò Þταν: Η γνωριμßα με τουò νÝουò αυτþν των περιοχþν. Μια γνωριμßα με στüχο την πρüλÞφη αλλü tαι την κινητοποßηση εΦÞβων χρηστþν για θερα Η ιροΒο}] ιου ι οδÞ^οτοι οα. υßοου 1_.τακ νη, σηòπου σÝβεται τον Üωρωπο και το περιβÜλλον του, Γιατß υπÜρχει χþροòγιατò πο6Þλατο, ακüμα ßσι σε μια πüλη τüσο εχθρικÞ üοο η ΑθÞνα, Η rpoιoσr 1ια 6ηυ ο ,οl ιχη οξιοΓο ηση |ου ιλι ý θερου χρüνου- Η πρüταση αυτÞ θα παρουσισζü ταν μÝσα απü τιòομÜδεò πρωτοβουλßαò (αθλητι κÝò καλλιτεχνικÝò,κοινωνικÝò) που Ýχει η Κοινü Η πορεßα τηò πο6ηλατοδρομßαò Ýνωσε 22 ΔÞμουò τηòΑττßχÞò, ΣυγκεκριμÝνα τουò ΔÞμουò: ΑΘΗΝΩΝ Παλαιοý ΦαλÞρου _ Ελληνικοý ΓΛΥΦΑΔΑΣ , Αρ γυροýποληò Ηλιοýποληò ΥΜΗΤΤΟΥ:Βýρωνα ΚαισαρισνÞò ΖΩΓΡΑΦΟΥ Χολσργοý _ ΑΓ. ΠΑΡΑ, ΣΚΕΥΗΣ , Χαλαν6ρßου _ Αμαρουσßου ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙοΥ t,ο( Φ}ο6ß^φε,οò Αιων Ανορl ýοι,ν ΠtΡΙΣΤLΡΙΟΥ Αιγο}ιω Κορυ6ολ λου , ΠΕΡΑΜΑΓΟΣ ιμ, ι.εφο}οßο σ,]μιιþνοντοι ο, ΔÞμοι στουò οποßουò πραγματοποιÞθηκαν οι εκδη λþσειò τηò Ποδηλατο6ρομßαò), Για 4 ημÝρεòλοιπüν7OκΦ πλÝονπο6Þλατα κινÞθη καν στουòπιο πολυσýχναστουò δρüμουò τηò ΑθÞναò και των Προοστεßων, σε δρüμουò τελεßωò εχθρικοýò γ¼ πο6Þλατο, γεμÜτουò Ι,Χ., κσυσαÝρlο, ανηφüρεò, ζατηφορι ι. λολοýβιò λο ολ)ο ι μπüδιο Κοτüφεροι üμωò να περÜσουν τομÞνυμαüτι τοποδÞλστο αξßζετ ßναν χþρο οτην πρωτεýουσα, Αιοl.ο ιο ποι6 ιß ι1.|τροφÞ, κοτιßφ.ρον υο 1νω, ρ σιοß ι μ. ποηλουò ι, ου, ο ,ο ιιι πι ριοχßòπου πι ρο, οι º Ποδηα{οbρομιο Σ ην t } ι Φο6ο ; ινF ο ι þνα βüηεδ μεταξý μαθητþν κσι μελþν τηò Κqινüτηταò κα ακολοýθησε ομιλßα ενημÝρωσηò για την ΣΤΡΟ, ΦΗ, Στου ΖωγρÜφου Ýγιναν ομιλßεò στιò τÜξειò Δυ, κεßου του ΔÞμου, οτον Υμηττü ουμμετεßχε ΓυμνÜσιο η. ºιριογη, σ-ιß,λ6ηλýο. ι, ^οι οιι ν Ατ, Ποοο σκιυΓ ιο J.λτ ιη. ΣΤΡΟΦΗΣ επο ξον μποοιτ μ, οýÜ6α μαθητþν του ΔÞμου, ΤÝλοòτο Σαββατοκýρια κο υπÞÝαναρκετÝò συμμετοχÝò òßπü νÝουò τηò Κηφι σιÜò. του Ν, Ηρακλεßου και του Περüμαιοò στην foton ,η. ΣτΡοΦΗΣ διοριüνωοο, υü. υ*υü.ß τεýσειò στουι Δη:ουò ΖωγοαΦου κοι Ν, Ηρακ)δου, Ýναν ογþνα ποδοσφαßρου σßο ΠεριστÝρß, μια παρÜ_ σταση χοροý οτην Αγ. ΠαρασκευÞ, τον κα¸αρισμü τηò παραλßαò του ΠερÜματοò και τρειò συναυλßεò σ.ον Υμηττü, οτην Κηφ¼ιÜ και στο ΠÝραμα, TJo. δ,οοlοιωθηισν – avo,r ει σι,ζηηοι ò μτ πο)ßιιι rων ΔÞυων Υμηττοý, Κºφισιü,, Π,ρÜμοιοò και Αθηνþν, ΑναλυτκÜ: , Σιον Δjιο Υμηι ιου ορlοιυθηκι οιοιlτη σιζÞ τηση μ, θε:ο: «Πο6ηλατü6ρομοι οτην ΑπικÞ, Μια ρεαλιστικÞ πρüιαση», Στην ουζÞτηοη ου τÞ τÝθηκε η πρüτσση για 6ßκτυο ποδηλßττü6ρο- μων, απü τουò εκπροσþπουò το υ Συλλüγου «Φß λýν του Πο6η^οrου”, h σ, ζßιηση Ý} ινε παρου σßο ιου νßου ΔºμÜρχου ιου Υμηι ιοι1, ο οηοιοò 6εσμεýτηκε να μελετÞσει ττò προτüοειò. Στον ΔÞμο ΚηΦισýò τσ μÝλη τηò ΣΤΡΟΦΗΣ Γραματοηοιησηι οοιι,] ουΖÞηη με θÝμο τηι “Γνωρ μßο |_, τη ΣΤΡΟΦΗ,, Σι ουτι ν την συζºιηση πορουοüστηÞÝ η λLιιουργιο αλλü κοι το Ýργο τηò ΣΤΡΟΦΙΣ, σ’ Ýναν ΔÞμο που 6εν εßχε Ινει ποτÝ ενημÝρωση απüκαμμßαΚοινüßητα του ΚΕ.Θ.Ε,Α, Στην συζÞτηση συμμ€τεßχαν ο ΔÞ- μαρχοò ΚηφισιÜò και εχπρüσωποι φορÝων τηò περ,οτηò, Σιον Δτυο Περüματοι 6ιορlανιßθηκι ονοιχτÞ συζÞτηση με θÝμα: «Πο6Þλατο. Το μÝσο μετα- φορÜζ που ει/þνε», Ο ΔÞμοòαυτüò επιλÝχτηκε, μ,ο ηου σποιι).ß την πιο, ποβοθμισμÝνη τιριοχη ,oJ Δι.ονοπι διου, Απü τν üλλη ηλευρÜ ο ΔÞ, μοò ΠερÜματοò μÝσω τηò συμμετοχÞò του Δη_ μÜρχου του Ýδειξε 6ιÜθεση να βοηθÞσει τουò οτüχüυ, τlò Πο6lια,ο6οομιοò, Τßλο. σιον ΔÞυο Αθηνοιων στο r}aiσ,u ι ηò ιι, λFºι λÞξτ. .ηι Πθ6η^οτο6οομιο προγματο ποιÞθηκε συζÞτηση εκτßμηση τηò Πο6ηλατο6ρο, μßοò, Πσρουοιοοττκε οννο) ικα η .ι6Þλωση, ενþ παρσβρÝθηκαν εχπρüσωποι του Υπουρ γεßου Υγεßαò,Πρüνοιαò, των ΔÞμων τηò Αττ!κÞò και φορÝων τηò πüληò, Η εκτßμηση μαò σαν Ανοιχτη ΘερσπευτικÞ Κοινü ,τιο ΣΙΡοΦΗ,οι οτι επι,ει θηκον οι σüιοι τηò Ποδη^ο ιοbρομιο., Ποοüλ,^ηλο üμωι ηιοιιýουμι ηω, οι ιüζε ιο| ι]ι γολýπ ρη ηοοσπüθξ ο } ια Fυσισθl, 1οηοߺση^τ Φν πολπþν |6,σ ιß ρο οηο ιουò Φορι ι τηò ι οπιΒηò Αυτοοιοιληοηò, Για εμÜò που 6ιοργανþσαμε αυτÞν τηνΠοδηλατο 6ρομßα Γνωριμßαò και Δραστηριοποßησηò το πο6Þλα, το oFor;)ισι FVo μισο γ.ο γο ιß,οουμι rιo κογτο ο Ýναò στον Üλλο, ιια συνεχßσουμε το 6ýσκολο αγþνα που κÜνουμε αλλÜ και να επιχοινυνÞσουμε με πολ, , λοý. . Ýουι ανθρωπουò για να τουò 6εßδουμι οιι μπο ροýμε να κÝνουμε üλοι χÜτι για τα,προβλÞματα που Εμεßò6ßιουμεραιτεβουσ’ ßναχρüνογιατην2η ΣΤΡΟΦΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΟΣ ΙýÝλοò τοý Προσωηlκοý 13. i”iij.”ls ß,ßr5ß.;-μβρßου kaL σ «ΦßλστουποδÞλατου» 6εν μποροýσαννολεßψοýν, ;,;.”_;;;,;;,;;;;,..,;-.,”.”-,”,”,.”-, Γζýι”σο,υοιτ ηιυ, αυοουüρ χο, ο ºυ,ξιο ]η ι ., ο, ο,,ο ιο, ποοη) οιο Υº-ρ}ονΙ5υυιτt),1′!ιJονο Ι :;- ;ß;.;.-“; ;.;”;, “ρ, ” υ”,ο*,..-*ε, -ο ü ι, ι,òη,ι ιρο, Σ, -ο ι “η -ιο” η ,”””_οιο ‘ α;,, ,ι . o,pr,Lν οqι/, ιυ, ^ο’ οι ιοο, ορ Ταβη, ß’υ, “οκts/,’ο](ηοý -, ι ια π,^ιß]λ-ιιιαιρ_ωνζορ,lμοτωνιδhjmdÞο,5Jηtο!ττ),πr,ΙΙοFιοιοι”υ,|ορ’ιων ;;,,”:,”;.;;., ;,. ι,γ,-,οοοοþ,/οιιτηιο,Βοο)ü “, ßßθ]-.’ß,ßß .,ω”,”ß” man δ. -ι α”λ,,σ οι ü,Üαοοο ο -οlο “οι υ},ιο, Ο α οü), ο, “,ι,, ιο, βοσ, ι ¼ν ο}),ο οοΛο, τ,,,ο ο, Αοοξο j μοιο, τ,ιον ο, υý,ησο ro ιαοιο ιοι σýοJοιοο,ο,ο aJι,koθ,oιo” εÜ,οο,τ JωrÞι’ι ‘ουν ;.;-;;;’. ,;υΙ”,,-“,^.” ερ!οο οοιο το οοι.υ., σ..)π-, ση ιοý)ο δ. ο l.ο ò .ßω ι Κορω,ο, Λο ι^ι, ßο, -,ονιο ηοο,λü,-ι ] οπο, σοζ, Υι οι ! ]ολο, ο,οα, .ον ο, α, ο $, ο,ο οοφJ ποι, φΦ,α òηοτοοιοL, ονιο, ο J σοι ο, ζρü,η /,ß, ψο,ν,τσ, ., “ιbΚ -.υ”ι, ,,b^ηοοη,ο,,οιοΦΦι1 JoιiV οδ-}ü ι,ν, tJδ,οΦιρο,ο ηιο ,ο ;,, ;;;,;;…,,, sηπνο.ßτουν ο ω, ο,ητοκο,,ò ουσ3οοΓη* – – “..;:.;.,,,,; .,.,. φρ””. “, ” “” μο,οοικζ ιετ Γο ρουο ιη, ]οδγαοßο, Þ α .ολÞαιοτο!οιυιο J, },ι. φ,,,,ν”” υ,ρßοι”,RΙΖ,^λη,] t },t1αοοκο’,οι’ η.-,οη,,,ζοφο.,οη,. ηο6ι,üτυνΒΜλ,οιιοι / ý υιρο, , δ,οΦß ρο, ιP.ýmb€nt) ηο6Þλστα χαι τα σηασü (που 6fiλþνουν], /¶,”,r,,ο,ο,υε,..,οο,,υ,l,ρυ”ν,νποοηlο,,σ,ωνη,ου,,^,Η,λοο,οΑμιοýοι ‘^,-.”οιl. .^. ι ρο’οΦοονιζου’-,ο, “J,, Ο,Αμ,ρι,ο’ξι” ια,ο,ß,òι -;,; , , ;”;”,.”^,. .* .,ο., ι,ρμ”, ι ι, “Φρ,κ,υι, Μν ομ, 6ι ,α οξοιJJ, mουηιδ, “”,, ” l”,,«” ..* .rη “;ερβαßνει τιò 3ω 4ω,Oω 6ροχμξ, ΚÝτ1 ενδιαΦÝρον γιο τουò Η..;,;;*”;;,..’.,« η.,,ο,οj.,ο*-, ,)οορ,,, μοο”,, ! ηι ονοfuο-_μ, ., ^αθ,αυυ, ιο Φ, 1ρο ι,ιρ,ο, ο”θροο roU,oιohpoιoUV ο-, οροι ο,, ο,ι οιζ ι α …*υ. ο, ü,.ο -rρο “ο bo οσ, ιºυι οýοουυ”οι τ,ο ο}} ο προßο 1ο σο, ¾!, υε/’ ον Σ.α ^οαα, ο ºοδη, ο!,ιο, ΙοοτÞJο’ο ιυρο: Η c”Þρα9Þο]ο,ο ιτολ,τ οòτρýπι ξο/ οσσο,, ” ;;*;«., “,.,.,,, ^ο,,- ο. οοο, τι ι,Φωιιιιη, Shιmα,ο οδ|οιιΦ,ο”,τ,η_, η, ι ;”, “,”” ..””., ο Ε. Φι,ο. ιορο,οοζ,, ι,,ß”,λοοJτ” ,ο ι οδηλοια οοομΦ ‘-‘-”.ω..’.'”,JouU.2”ooΓ.olo6Þ)ο’οll”nol,m]o’ ,.,”)οr,.,ò,η,,ò.l,ι,,.-σιòοριηυοιοοποδ;/οlοδρüυσΦlüνο,,σουο,ι/,υοε *”,ι, ι o,s ι ροωζ ο ηοε ι οι ο” Λ ροΦο, ι ουý”ο οýο,η|,ο |οσι |ο, ι η, >ηιηαιιυ,,υ :Jj; ;;;]; 1,,-ο,ηο,.,ο (ρ,ηò τοι οΔλοlοιν το,υ 1l,! οηýò .,^.ι,,, ,ß,.” “Ι”,”‘,”…;, ; ο.ρο,η”οοß “‘μ, τ ηησ, 3,οj,ηι, Αιο”,,ιοj ü, ι,ο υü..,Φ, ^.ÞÞτ.9το ιn ý ΝοLζο μι ο,,),,οιο,ιΙοL, ,τ υπ,ρ6ο) Þ,7 .,, ^.”.-.’ ε. ι-ºοι, ι-ι,d,ι ρο ε οο, ο,ο,ηο, οΙ,α1 Ι 1 3Εüüν ¼,ο’/ο ι,ω,οτι ηο! δεν οξι(ε roν λüπο ‘Η ò”^.,λ- η υ., ω ] , οΓωνιι τ Þ ο. ιýυιο,ο,α ι-, Sh,m”l ο, ιρο ono ro o,oΦopo ]-“”:-“.ο*.”.ιζι,ο,Fι,Jßιd,ζσρÞυσιοüτΦ,”,,τρο,ηοιÞρο,πε,ο?ιοτσ,μεσα,ß i”λ..*’*–ρ..’]ιρμo”oη(ooοβoοo’o’νl”oÞo.rojρ’θ ., ._,, κ. ο, τη ομυ, JιοΛ. ιο ^ο”ι/ο οι j S’,mαι ο λο ι:{,ον ιτιο!’ιι,ασπι, ι σ οα(-ο, ιr, “ο,ο'”β,ι6,”ò, ηιιι,ιδ,αι,ιηο, ι,,ιüºυοΓο,ο, Fοι”αοο .,,”, ι.οο, r. S,mano ” ß”.]^^’ ι, *..* *, οοοοò η,ο) ) ο” ρ|,ονιλη Sa h, H”re,, ropo, σω, r “po,, ο ßα Δω_ýκαÜλο,Φο ο,οδη’ο,ο βουιο ],, *-.ß,”,,.; -,,ο”. “^| δο ºο,ιο’ τ ο’,ο üιηιÞ ιτ ) ο;, ξι ý υýν,, ‘ομ,ουρο ηκσι ,,υ-ο ρο . υ ιουιιρ,Þιι ιοýιηhι ,ι6ý υπ,ο” , δυwιοτ^lο ιΓιλοηß !οο-ο τ .ε7,Εýθερο!,Ι ß”,.”., “. J. mουºιd,η ε,ιο .1 λο η ονου, σο ο, ν σοιξοι, ,,, 6ι υ/ λαι,],,ο, ροΦο iJ’ caroagno]o Η;;;;;;;.:;;;;ιε ι-ρο”.ο, ο mo,nι..,,o, ρ,βü 3μ,οοßο,α,ο!οΦ -Jü,ο,ο ,,ß,”,”..,ü.ο^-.. ,. π7σο,,|ο λσ ιο οοιο;,ο, κσ 7 0 αþ,σι_ü ºfοδÞ}οιο “””-.., :. .: ” ιο 1^poLao ηρουΦιοι “ο,,,οýιη,ι” ;,,ο οτρ, Ιο,,οο,ο, οοουου “”””..*”.-,; Σmηωη,ü,.ο Fβιο” “ιο, ο,οhο ωοιüτο’ι/ονι(η,οFοο’οDσ] ,i-r”.,_.-,–., ο ο, ο ηρο,ηιοωü}τ ι,ι β,7,ωθιι Σ-Jο, ι,”Þ,lιτιιη ητοι r rooo ;,;.η; ,, ß., . σ, uor,ξ, ΓοοΦ Jη ,η, μονÞο, Φρ; ,ο, ,-νογΦι, ^.,,”;,”,.,-” οο. Ζιβι ,υχι ηιυ, υε,ο^,ιουLΛηο,ιιοτοοιοιιοο, Αρ,ιοιδ, ομτα,” τ; ” “‘,”,., οσ το”Þι”ι -ορουο,ü(ην,ο, ,νο ο;αηυο τι,ο/¼, ;;;” .,ο,…, ο.,ιιστιλη.ρßο,],ο,ο,,@τ,οποτ”μο, χΑΡΗΣπΑτΣοΣ dko 14. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΚΔΡοΜΗ ΣΤΗΝ ΙΙΑΡΝΗΘΑ ΣΑΙtΒΑΤο r ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι990 ημερÞσεò €κδρομÝò με το πο6Þλατο, Ωστüσο. εßνοι πολý πιο üμορφο να παßρνειò μ!ροò σε νυχτερινÞ εχ6ρομÞ. Μααυτü εßν¼ι μια εμπειρßα που δενμ€ταφÝ, ρεται: αξßζει να τη ζÞσει κανεßò, για να καταλÜβει πüσο συναρπσστκü εßναι να εεκινÜò απü την Κηφι ο,ü Φιι l0,J0 ο βραδυ, ,]ι σζοπο νο ονξβ.ι, οιη ΠÜρνηθα. Εßμασταν συνολικÜ δεκατρßα Üτομο, φορτωμÝνοι μ€ υπνüσακουò, ροýχα κσι τρüφιμα. Fßχι ηανοιηlνο 4ι .τσι ο οοοJοò υπροοιο Lοò Þταν αρκετÜ φωτεινüò_ Ωστüσο στην αρχÞ, φοβü, μοον αρκετÜ, γατß την τελευταßα στιγμÞ μου χÜλαοε το μπροστ,νü φυ. ου,]θ,οο üμΦι ιρÞοροσ” υ,’ τη την απþλεια, ¹λλωστε υπÞρχαν τüσα ποδÞλατα με φωò, þστε 6εν υηÞρχε χανÝναò λüγοò να ανυση 1þ, Εßχε συννεφιÜ, πρüγμσ το οποßο Þταν επßφοβο για βροχη, Ωοιüοο 6ει ιßλε,διοπιρο “ρ,., Ει6,α üιον üοχιο, να μιγαλþ,ξιº Β},ο] ιºòο,τφομò,ορλοα, με να ζεòτßαινüμαστε πüρα πολý, παρ’ üλο που Þδη ανεβαßναμε την ΠÜρνηθα, ΚÜναμε αρκετÝò σιÜüειò, πüτε για να βγÜλουμε κÜποιο ροýχο, πüτε γιυ νυ ωμε κÜτι στα üρθια και πüτε για να τραβÞξουμε φΙΙτογβφßεò, tιVoι ,κπ,ιlκ “ο νο ,οζι6,Jιιò βροο,, Α- ü.;!ο, κÜτß”ου .ο Ýχουν νιþσει üλοι. Ωστüσο. εκεßßο που διι ιßlσν νιþοι,ο}οι, ι|α, ιο ποοò συνορ ιου κο εßναι να ταξι6εýαò βρÜδυ, αλλÜ με το πο6Þλατο. Γ,αιι ο,ον ,αδιδ. υ,,c μ, το ,ο6ιιλο,ο..ι.ι ιßοφ1,1. την Φυσ], Ανrι}ουβονLοοι λοι ιυιυι, ,ο ηο ιο: οκου. ζοι ιον ποροι,ικρο ν,ιθυρο ^σι ιο παραυ,λρο θροιομσ των 6ενιοωι Αοß. ιη οοη,οº οο- ηο,, nιo αργÞ και πüτε πιογρÞγορη κι αισθÜνεσαι Ýντονα πüσο υπÝροχο εßναι νσ κινεßò το ποδÞλατο με δικÞ οου, την ολüδτκÞ σου ενÝργαα, Κι αν Ýχει πανοÝλη ι ο, ,ü ιε ιινοι που α,ο6σν, οοι ον ιουιο οο , νο ι ιþ νεται κυριολεχτικÜ με τη φýση και τüτ€ σßγουρα τα μπερδεýειò και δεν μπορεßò να καταλÜβειò τη διαφο ρÜ αýμεσα σε σÝνα τον ß6ιο και στα 6Ýντρα που σε συντροΦΕýουν σιωπηλÜ, απ’ την μια κι απ’ την Üλ λη πλευρÜ του 6ρüμου, Αφοý ανεβÞκαμε αρχετÝò ανηφüρεò, Ýφτασ€ κι η þρα τηò κατηΦüραò, Τj υπÝροχη ξεκοýραση! ΦορÝ σαμε γÜντια κσj πουλüβερ χαι κατηφορßσομε, ΦτÜ, σαμε οτον ¹γιο λ4ερκοýριο κατÜ τιò 2 το πρωß. Σ’ ι νο {ει ,ροò, οτοι ιομτλ,ολ!”,|, ¸τσι, πÞτ”αμε οτο .υπüοτεγο του εοτιατορßου, οτρþσαμε τουε υπνüσακουò στο τσψÝντο και ξα τλþσα,-ιι νο κο,LηθουμL, Η þρο iro 5 ιο πρýι 6, εßχε ποΜÞ υγρασßα, Κρýωνα παρüιτολý, παρ’ üλο jοL φορο τσο ιοντρο ποιl,üβιρ Ωστüσοο, ιο η,αι κÜτι που 6εν μ’ ξνοιαζε οχεδü.J καθüλου, Αισθανü. μουν σπüλυτη ηρεμßα κα! γαλÞνη κι αυτü Þιαν ιου μετροýσε, Σε λßγο Üρχισε να βρÝχει. Κι η βροχÞ ξÝ_ ρειò, εßναι το πιο γλυκü ν¼νοýρισμα,,. ΞυηνÞσαμε γýρω οτßò 3.30 το πρωß, ξεχοýραοτοι οη ,ο, ι.οθορο οι ρα, Σ<:οιοl_οι ι πωòοιιηεßνοι1 α)ηθιντ (ω1, Νο ιυ, νüò οτο βο, νο “, οò μºν,λτ,ò να φαò, παρÜ μüνο Ýνα μÞλò χι Ýνα κομμüτι φωμß, ΠÞραμε τον 6ρüμο τηò εηιστροφÞò, γýμι στιò 9,30, ¹ταν μια πραγματικÞ μαγεßα, Η πüχνη κüλυ πτε τα 6Ýντρα και το χορτÜρι κι üλα γυÜλιζαν τüσο πολý απ’ την χτεσινοβραδινÞ βροχÞ, þοτε νüμιζεò πωò κÜποιοò εßχε σπεßρει δlαμοντüσκονη, Σε λγο üρχισε να βρÝχει, Κρýωνα αρχετÜ, αλλÜ ºταν -ßρολο ,ο λοιºφοο,(Fj . ο. Φυοοι,ο oιpσc κσι να σε 6ροοßφι η βροχÞ, Και σαν φτÜσσμε στην ΚηφισιÜ, μουσκß6ιαπ’ την θο^Þ, l., ηlι αμι , ι σο,ü,.. ιιLJ Γροσωτ,ιτü οj σθονüμουν τüση πληρüτητα, που τρþγοντÜò ιι|νου λòττα, μου φÜνηιßε πωò Ýτρωγα, τηγ αμβροσßα των Θεþν, Υ,Γ,: Τελειþνονταò, θα ‘θελα να σημεþσω πωò κüνω ποδÞλατο απü τα μÝσα Οκτωβρßου, 6ηλαδÞ σλιδüν δυο μην: Lισ, θο θι)α νο σ,ιι,ω Ινο μÞνυμο σ’ üοουòδεν κÜνουν.ß{üμαπο6Þλατο: Απü τüτε που Üρχισα να κÜνω ποδÞλατο, 1ιþριου μια νÝα, εντελþò 6ιαΦορετικÞ 6ιÜοταση τηò τωÞò. Κι εý, χομοι ,ρογμσι,κü, να νιýοοιν üοο ιο δυνοιüι πι ρισσüτεροι Üνθρωποι, αυτÞ την νÝα συνσρπαστκÞ ζωÞ,_. που 6ε σου κüνει τη ζωÞ πο6Þλατο! ΣοΦιΑ ΛοΥΚλ , προ)μοτ,λü ιιτλη”τιιτ ,ι,ι ιιodιo .ον. , 15. ,θΟ RΕòGΑΕ -ι Πολßτεò για την οικολογßο κ6, ‘ην κοινωνικÞ σλληλεγγýΙ Μß ΕΜ, ΜπΕΝΑΚΗ;3 – ΕΞΑΡΧΕιΑ Ι ,””* Ι ,ι ΜΑΥΡΗ – ΑΣΠΡΗ κOιΝOτΗτΑ